•••COSPLAY IN 香港•••
【歡迎來信提供資料,但必須先徵得相中人同意

 

 

 
   
 
2005•香港漫畫節•COSPLAYER:小詠
※感謝小詠授權轉載此照片

 

 
   
 
2005•香港漫畫節•COSPLAYER:小詠
※感謝小詠授權轉載此照片

 

 
   
 
2004•香港漫畫節•COSPLAYER:早
※感謝早授權轉載此照片
※感謝小詠提供消息